14
Juni

PLAVA POLIKLINIKA KORAK BLIŽE DO STICANJA STATUSA AKREDITIRANE USTANOVE

U okviru procesa uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti i priprema za certifikaciju i akreditaciju, dana 09.6.2021. godine završen je program facilitacije u ZU „Plava poliklinika“ Tuzla, uz nesebičnu stručnu podršku i angažman AKAZ-ovog facilitatora gosp. Saliha Slijepčevića, dipl.mng.zdr., kao i menadžmenta naše ustanove.

 

safe image

 

Tokom perioda facilitacije (22.10.2019.-09.06.2021.), koji je zbog uvjeta izazvanih pandemijom bio prolongiran, proširen je projektni tim, imenovani koordinatori kvaliteta za svaku organizacionu jedinicu, napisano je više od dvije stotine operativnih procedura, politika i strateških dokumenata, uspostavljen centraliziran sistem prijave incidentnih situacija, obavljeno više sastanaka i kontakata sa facilitatorom i drugim uposlenicima AKAZ-a. Također, četiri uposlenika/ce naše ustanove završile/i su AKAZ edukaciju za koordinatora kvaliteta, od kojih je troje nastavilo edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta pri Federalnom ministarstvu zdravstva i aktualno pohađaju napredni nivo (SHCE 3).

 

Investirajući u kontinuiranu profesionalnu edukaciju i usavršavanje osoblja i upravljačkog kadra, ZU „Plava poliklinika“ Tuzla potvrdila je svoju posvećenost jačanju kapaciteta i resursa svih nivoa, kao i kontinuiranom unapređenju kvaliteta. Završetkom procesa facilitacije, naša ustanova je korak bliže ka sticanju statusa akreditirane zdravstvene ustanove, čime potvrđuje svoju opredjeljenost i istrajnost da svojim pacijentima garantira sigurnost i visok kvalitet zdravstvenih usluga, a time i veće zadovoljstvo kako korisnika tako i pružaoca usluga.

Last modified on ponedjeljak, 14 Juni 2021 20:59

Istočna Bosna