Apelaciju potpisiju Mihnet Okić, Ahmet Čirkić, Muris Čirkić, Samir Baćevac, Alija Tabaković, Faruk Đozić i Džemaludin Šabanović.

U apelaciji se podsjeća da je BiH donijela Okvirni zakon o visokom obrazovanju kojim je tu djelatnost definirala kao djelatnost od posebnog interesa za BiH, te na taj način stvorila i zakonodavni okvir za brži i kvalitetniji razvoj te oblasti.

Iako, prema odredbama Ustava BiH, entiteti imaju ustavnu obavezu pomoći institucijama BiH da ispoštuju svoje međunarodne obaveze, zakonodavac u bosanskohercegovačkom entitetu RS je donio Zakon o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju koji sadrži osporene odredbe i kojima se BiH i njene institucije onemogućavaju u izvršavanju tih obaveza.

Podnosioci apelacije pojašnjavaju da entiteti kao i svaki drugi nivo vlasti u BiH uživa ustavnu autonomiju, ali je ta autonomija podređena obavezi entiteta kao i drugih administrativnih jedinica, da se pridržavaju Ustava BiH i odluka institucija BiH.

Apelanti pojašnjavaju da su dva segmenta sporna u tom zakonu od kojih se jedan odnosi na pitanje rada Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH jer se zakonom preuzimaju nadležnosti te agencije koja vodi procese akreditacije, licenciranja i reakreditacije, postavljaju se novi standardi za akreditiranje i formira se novi registar akreditiranih visokoškolskih ustanova.

Naročito se ističu odredbe kojima se Agenciji za visoko obrazovanje RS-a u nadležnost daje predstavljanje entiteta na međunarodnim konferencijama, skupovima, u međunarodnim organizacijama i udruženjima, te ostvarivanje saradnje s međunarodnim organima i tijelima i institucijama nadležnim za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta.

- Posebnu pažnju usmjeravamo na osporavane odredbe kojima se organima Agencije za visoko obrazovanje RS-a daje u nadležnost donošenje Standarda za početnu akreditaciju i akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa - naglašavaju apelanti.

Drugi sporni segment je pitanje rada Centra za informiranje i priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija u Mostaru koji je potpuno zanemaren i ne postoji. Radi se o dvije institucije koje se formiraju na osnovu Okvirnog zakona o viskom obrazovanju u BiH.

Kako navode apelanti, postoji obaveza svih nivoa vlasti da harmoniziraju zakone i reguliraju ovu oblast preciznije, ali u skladu s Okvirnim zakonom, no RS je potpuno ignorirao Okvirni zakon i donijela zakon kojim se krše odredbe Ustava.

Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković kazao je za Fenu da su upravo zbog takve neusklađenost s državnim zakonom prekršene odredbe najvišeg akta u državi, Ustava BiH, zbog čega je Klub Bošnjaka uputio apelaciju.

- Ponovo svjedočimo samovolji u radu entitetskog parlamenta. Entiteti imaju pravo da preciziraju ovu oblast, ali u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju koji je usvojen na nivou BiH, a imaju tu obavezu po presudi Ustavnog suda što nisu ispoštovali i ovim zakonom zadiru u nadležnost države - zaključio je Tabaković.

Prema Ustavu BiH, Parlamentarna skupština je zakonodavni organ BiH koji na osnovu ovlaštenja iz Ustava BiH određuje pravne okvire djelovanja drugih državnih organa, što je i tradicionalna funkcija parlamenta kao zakonodavnog organa.

U smislu podnesenog zahtjeva Parlamentarna skupština BiH je donijela Okvirni zakon o visokom obrazovanju kojim je regulirana oblast osiguranja kvalitete i informiranja i priznavanja dokumenata u visokom obrazovanju.